مصرف زیاد ویتامین ها

مصرف زیاد ویتامین ها مصرف زیاد ویتامین ها میتواند مضراتی را داشته باشد ،ویتامین ها ترکیباتی آلی میباشند که به مقدار خیلی جزئی برای سوخت و ساز مواد غذایی و اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو و تندرستی در زندگی مورد نیاز افراد میباشند . تغذیه ی ناقص و رژیم غذایی نامناسب موجب کمبود … ادامه خواندن مصرف زیاد ویتامین ها